ФНТС

excellence June 24, 2015 Uncategorized

Провеждането на работни семинари се утвърждава в дейността на ФНТС, като традиция и много успешна форма за обсъждане на изменение в законовата и нормативната основа в зоната на професионалното обучение, в осъществяване на по-тесни делови контакти с държавни и обществени организации и в обогатяване на знанията и информираността на работещите в системата на ФНТС. Такава беше и идеята на проведения пътуващ семинар в края на месец май в Южна Италия, в който участваха председатели и секретари на УС на сдруженията, работещи в учебните центрове и други специалисти, ангажирани с тези проблеми. Съчетаването на приятните емоции и запознаването с историческите паметници на културата в Помпей и Амелфи, прекрасните панорамни пейзажи и съвременните постижения на техническия прогрес в Неапол, Капри и Соренто обогатиха нашите представи за древна и съвременна Италия.На участниците в семинара предварително бяха изпратени материали, с които да се запознаят, да формират своето мнение и изготвят оферти по план на Закон за изменение и разширение на Закона за професионално образование и обучение, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание. В резултат на това е разработено Становище на Федерацията на научнотехническите съюзи в Бълга-рия, което ще бъде изпратено до съответните компетентни органи. Убедени сме, че целта на предлаганите промени и разширение в законопроекта е да се създадат по-адекватни условия за придобиване на знания и компетентности, отговарящи на потребностите на трудовия пазар, за сближаване на интересите на бизнеса с професионалната подготовка на учащите се, заетите и безработните и да се усъвършенства особеността на професионалното образование. Добре би било първо да се приемат промени в Закона за народната обучение, който е основен закон и определя рамката и главните политики на образованието в образователната система на Р. България и след това да се приемат изменения и допълнения към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) или да се приеме нов Закон, с който да се създаде синхрон между образование, професионално обучение и обществени потребности както и равнопоставеност в ученето през целия живот.Подкрепяме по принцип да се въведе дуалната подготовка в системата на професионалното образование и обучение, като начин за получаване на професия и квалификация в реална среда, но препоръчваме да се изгради ясна концепция за неговото развитие и прилагане, която да бъде обсъдена публично. Трябва да се има предвид, че с въвеждането на дуалното обучение ще се наложат редица промени на нормативни документи, включително и Кодекса на труда. Необходимо е дуалното обучение да се регламентира с отделен нормативен акт, още повече, че трябва да се изяснят отговорностите на страните в този процес, както и финансовите взаимоотношения между тях. Конкретни принципни предложения са направени във връзка с валидирането на професионалните знания, умения и компетентности. Считаме за коректно предложението Списъкът на специалностите за професионално образование да се обнови един път годишно, по предпоръка на отрасловите министерства, организациите на работодателите, на работниците и служителите, но задължително да се обнародва в „Държавен вестник.”

ФНТС вече предлага зали и офиси под наем.

бутони за споделяне