Осемте принципа за управление на качеството

В основата на всички системи за управление на качеството от семейството на ISO 9000 стоят осем принципа. Всеки от тях е включен като изискване в една или повече клаузи на стандарта ISO 9001:2008, тъй като те могат да послужат за подобряване на производителността и постигането на успех.

1. Насоченост към крайния потребител

Това е основното при сертификати ISO 9001. Организацията зависи от своите клиенти и именно затова тя трябва да разбира настоящите им нужди, да предполага бъдещите такива, да съумее да отговори на техните изисквания и да се стреми дори да надхвърли техните очаквания. Това предполага:

 • Разбиране на нуждите и очакванията на крайния потребител относно продукта, доставката, цената и други;
 • Осигуряване на балансиран подход към нуждите и очакванията на клиентите, от една страна, и на другите заинтересовани страни (собственици, доставчици, местното население и обществото като цяло), от друга;
 • Свързване на тези нужди и очаквания с цялата организация;
 • Изследване на удовлетвореността на клиентите и предприемане на съответни действия;

2. Лидерство

Ръководителите са тези, които установяват единството между целите на организацията и нейното управление. Именно те трябва да създадат и да поддържат подходящата вътрешна среда, в която хората могат да бъдат изцяло ангажирани с постигането на целите на организацията. Това може да бъде постигнато, като:

 • Бъдат активни и дават пример;
 • Разбират и реагират адекватно на промените във външната среда;
 • Създават ясна визия за бъдещето на организацията;
 • Установяват общи ценности и етични модели в различните нива на организацията;
 • Предоставят на хората необходимите ресурси и свободата да действат отговорно;
 • Изграждат доверие, вдъхновяват, насърчават и признават приноса на всеки един;

3. Участие на хората

Хората във всички нива на организация представляват нейната същност и тяхното пълно приобщаване дава възможност техните способности и умения да бъдат използвани в името на успеха й. В тази насока ръководителите на организацията трябва да:

 • Търсят възможности да направят подобрения и да развият компетенциите, знанията и опита на своите служители;
 • Споделят свободно своя опит и знания;
 • Помагат на хората да получат удовлетворение от работата си;
 • Да се уверят, че техните служители са горди и ентусиазирани, че са част от тази организация.

4. Процесен подход

Желаният резултат може да бъде постигнат по-ефикасно, когато свързаните с него ресурси и дейности бъдат управлявани като единен процес. В тази посока трябва да се търси:

 • Дефиниране на процеса за постигане на желания резултат;
 • Идентифициране на допирните точки между процеса и функциите на организацията;
 • Оценка на рисковете и възможното въздействие на процеса върху клиентите, доставчиците и другите заинтересовани лица;
 • Правилно проектиране на процеса, обмисляне на неговите етапи, дейностите, които ще бъдат предприети, мерките за контрол, методите и ресурсите, които ще бъдат използвани за постигане на желания резултат.

5. Системен подход в управлението

Идентифицирането, правилното разбиране и управлението на взаимосвързаните процеси в организацията като система допринася за подобряване на нейната ефективност и постигане на целите. Това предполага:

 • Определяне на система чрез идентифициране или разработване на процеси, които имат отношение към дадена цел;
 • Структуриране на системата по най-ефективния начин;
 • Разбиране на взаимозависимостите между процесите;
 • Постоянен контрол и оценяване.

6. Непрекъснато подобряване

Непрекъснатото подобряване на цялостното представяне на организацията трябва да бъде една от основните й цели. Това може да бъде постигнато чрез:

 • Непрекъснато подобряване на продуктите, процесите и системите в организацията;
 • Изготвяне на периодични оценки, които да идентифицират областите, които следва да бъдат подобрени;
 • Предоставяне на възможност за допълнителна квалификация на служителите;

7. Фактически подход при вземане на решения

Ефективните решения се основават на подробен анализ на данните и информацията. Затова организацията трябва да предприеме:

 • Събиране на достатъчно точни и надеждни данни и информация, свързана с целта;
 • Анализ на данните и информацията посредством различни методи;
 • Вземане на решение, съобразено с резултатите от анализа на данните и опита.

8. Взаимноизгодни отношения с доставчиците

Между организацията и нейните доставчици има отчетлива взаимозависимост и взаимноизгодните отношения повишават способността и на двете страни да черпят ползи. За тези отношения е важно:

 • Избирането на ключовите доставчици;
 • Установяването на ясна и открита комуникация;
 • Иницииране на съвместно развитие и усъвършенстване на продуктите и процесите;

бутони за социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *