Отчитане на разходи в една фирма

Разходите представляват намаляване на стойността на икономическата изгода през отчетния период. По-конкретно разходите се формират от намалението на стойността на активи, начисляване на трудово възнаграждение, осигуровки и други в резултат на осъществена дейност в предприятието, независимо от момента на тяхното изплащане.

счетоводство фирма

Правилното организиране на отчетността на основните производствени разходи и разходите по доставките от счетоводител е предпоставка за точно определяне себестойността на произвежданата продукция или на оказваните услуги и оттам за по-реално определяне ефективността от извършваната стопанска дейност.

Организацията на отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките е част от счетоводната политика на всяко предприятие. В нея на база на действащата нормативна уредба се отразяват и конкретните изисквания към счетоводното отчитане на отделните видове разходи. Съобразявайки се със спецификата на производството и характера на произвежданата продукция и услуги, предприятията сами определят организацията на отчитането на разходите и калкулиране на себестойността им.

Принципът за документална обоснованост на стопанските операции е един от основните принципи в счетоводството. Този принцип изисква информацията за основните параметри на осъществените стопански операции и на състоялите се събития да се отразява най-напред в счетоводни документи и след това да се използват за създаване на другите елементи от счетоводния информационен продукт. Ето защо документирането на стопанските операции (препоръчваме система за електронни фактури Fakturi.com) е и основен метод на текущото счетоводно отчитане.

Отчитането на разходите е важен сектор на счетоводството на предприятието. От прилаганите методи за отчитане и калкулиране, от възприетите бази за разпределение на непреките разходи и други елементи на счетоводния модел на предприятието за отразяване на разходите през отчетния период зависи до голяма степен ефикасното управление на производството, експлоатацията и обращението, правилното и максимално използване на системата от финансови инструменти за повишаване ефективността на предприятието.

От всичко до тук описано правим извод, че за правилното формиране, отчитане резултата на фирмата трябва счетоводителя правилно да е групирал и осчетоводил разходите по фирмата, да е спазили всички стандарти, да имаме правилно попълнени счетоводни формуляри с начислени данъци и формиран краен резултат отговарящ на основния принцип на счетоводството – правилна документална обоснованост.

сподели ме

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *